skip to Main Content

Over de Vriendenstichting

Doelstelling

De Alde Steeg krijgt jaarlijks een budget om de kosten te betalen van personeel, activiteiten, maaltijden en dergelijke. Daarnaast zijn er zaken ten behoeve van de bewoners die een zorgcentrum wel nodig vindt, maar die niet uit het beschikbare budget kunnen worden betaald.

De Stichting stelt zich ten doel materiële steun te verlenen aan Alde Steeg d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften en donaties.

Werkwijze

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden zonder winstoogmerk.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Onze stichting is ingeschreven bij de KvK voor Arnhem onder nummer 41056774. Door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. Om transparant te zijn ten aanzien van de honorering van gelden, wordt het volgende beleid gehanteerd:

  • het bedrag dient ten goede te komen aan bewoners en vrijwilligers
  • het benodigde bedrag behoort niet uit het reguliere zorgbudget te worden gefinancierd, maar is een extra activiteit of aanschaf

het bestuur heeft overleg met het zorgcentrum over met betrekking tot de geplande activiteiten.

Privacy Protocol

In dit Privacy Protocol heeft de Stichting vrienden van de Alde Steeg het beleid vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming die is ingegaan per 25 mei 2018.

Met dit protocol voldoet de Stichting vrienden van de Alde Steeg aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet. Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de Stichting vrienden van de Alde Steeg worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of verstrekt aan andere partijen.

Welke informatie wordt vastgelegd

De Stichting vrienden van de Alde Steeg legt de gegevens vast van donateurs, sponsoren, contacten en vrijwilligers. Verderop in dit protocol wordt toegelicht hoe de informatie wordt vastgelegd. De Stichting vrienden van de Alde Steeg maakt geen gebruik van geadresseerde mailingen en leveranciers die persoonsgegevens daarvoor krijgen aangeleverd.

Vastlegging informatie

Alle informatie wordt vastgelegd op een eigen laptop/computer van de voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster van de Stichting vrienden van de Alde Steeg. De toegang op deze laptops is beschermd met een wachtwoord. Naast de digitale vastlegging vindt beperkt de archivering van papieren documenten plaats. Deze worden beschermd opgeborgen.

Informatie van donateurs, sponsoren, contacten en vrijwilligers
De Stichting vrienden van de Alde Steeg vermeld geen persoonsgegevens van donateurs en sponsoren op haar website of in andere nieuwsuitingen zonder dat daar toestemming voor is gegeven. De gegevens worden in een database vastgelegd in de vorm van:

Naam, adres, postcode en woonplaats – telefoonnummer – e-mailadres – (banknummer)

Indien donateurs en/of sponsoren zijn vermeld op onze website of in andere nieuwsuitingen, kan de persoon te allen tijde een verzoek indienen om de informatie te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend:

Van wijziging of verwijdering (van ook contacten en vrijwilligers) zal een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden.

Tot slot
Dit Privacy Protocol is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting vrienden van de Alde Steeg. Indien betrokkenen vragen hebben over dit protocol kan contact worden opgenomen met de stichting :

Dit protocol zal jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Noodzakelijke aanpassingen zullen direct worden doorgevoerd.

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top