Bestuur

Gerelateerde afbeeldingVoorzitter
Angela Vermeesch
Angela is het aanspreekpunt van de vrienden aangaande communicatie.
Telefoonnummer: 06 10 76 41 13

Secretaris/Webmaster/PR
Henk Kersjes
E-mail die u verstuurt komen bij het secretariaat binnen van waaruit de coördinatie plaatsvind.
Zie contactformulier op de website en rechtstreeks informatie@vriendenvandealdesteeg.nl  
Postadres: Ratelwacht 31, 6641 EN Beuningen
Telefoonnummer: 06 18 97 45 67
Afbeeldingsresultaat voor munten icoontje
Penningmeester
Gerry Jeukens (Beheerder Facebook)
Afbeeldingsresultaat voor icoontjes bestuur 
Bestuur
Marijke Daanen 06 21 95 56 77
Diny Peters
Marijke en Diny zijn het aanspreekpunt in de Alde Steeg voor de AB-ers
Melchior van Wijk

Rabobank IBAN/Rekeningnummer
NL 78 RABO 01664.18.544 t.n.v. Vrienden van de Alde Steeg Beuningen
Postadres: Bestuur Vrienden van de Alde Steeg, Ratelwacht 31, 6641 EN Beuningen

 

Privacy Protocol

In dit Privacy Protocol heeft de Stichting vrienden van de Alde Steeg het beleid vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming die is ingegaan per 25 mei 2018.

Met dit protocol voldoet de Stichting vrienden van de Alde Steeg aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet. Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de Stichting vrienden van de Alde Steeg worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of verstrekt aan andere partijen.

Welke informatie wordt vastgelegd

De Stichting vrienden van de Alde Steeg legt de gegevens vast van donateurs, sponsoren, contacten en vrijwilligers. Verderop in dit protocol wordt toegelicht hoe de informatie wordt vastgelegd. De Stichting vrienden van de Alde Steeg maakt geen gebruik van geadresseerde mailingen en leveranciers die persoonsgegevens daarvoor krijgen aangeleverd.

Vastlegging informatie

Alle informatie wordt vastgelegd op een eigen laptop/computer van de voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster van de Stichting vrienden van de Alde Steeg. De toegang op deze laptops is beschermd met een wachtwoord. Naast de digitale vastlegging vindt beperkt de archivering van papieren documenten plaats. Deze worden beschermd opgeborgen.

Informatie van donateurs, sponsoren, contacten en vrijwilligers
De Stichting vrienden van de Alde Steeg vermeld geen persoonsgegevens van donateurs en sponsoren op haar website of in andere nieuwsuitingen zonder dat daar toestemming voor is gegeven. De gegevens worden in een database vastgelegd in de vorm van:

Naam, adres, postcode en woonplaats – telefoonnummer – e-mailadres – (banknummer)

Indien donateurs en/of sponsoren zijn vermeld op onze website of in andere nieuwsuitingen, kan de persoon te allen tijde een verzoek indienen om de informatie te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend op de volgende manieren:

Van wijziging of verwijdering (van ook contacten en vrijwilligers) zal een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden.

Tot slot
Dit Privacy Protocol is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting vrienden van de Alde Steeg. Indien betrokkenen vragen hebben over dit protocol kan contact worden opgenomen met de stichting :

Dit protocol zal jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Noodzakelijke aanpassingen zullen direct worden doorgevoerd.

De Stichting stelt zich met name ten doel materiële steun te verlenen aan Alde Steeg d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; één en ander zonder winstoogmerk.Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Onze stichting is ingeschreven bij de KvK voor Arnhem onder nummer 41056774. Door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het fiscale nummer van de Stichting Vrienden van de Alde Steeg is 8434128.